KHÔNG GIAN LẦU 4

* VIP 2222: Bàn dài 10-12 Khách - View Hướng Đồng Khởi 
* VIP 3333: Bàn tròn 6-8 Khách – không có View.
* VIP 5555: Bàn dài 12-16 Khách – View Hướng Đồng Khởi, Ngô Đức kế - Có âm thanh 
* VIP 6666: Bàn dài 12-14 Khách - View Hướng Ngô Đức Kế - có âm thanh